Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 grudnia 2014 r.

16 grudnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 grudnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,4 mld EUR do poziomu 230,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,1 mld EUR do poziomu 368,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,7 mld EUR do poziomu 992,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,2 mld EUR do poziomu 64,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,4 mld EUR do poziomu 457,7 mld EUR. W środę 10 grudnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 98 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 105,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 14 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (praktycznie tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 26,5 mld EUR (wobec 28 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld EUR do poziomu 211,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 12.12.2014 Różnica wobec zeszłego tygodnia: Zakup Różnica wobec zeszłego
tygodnia: Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 29,3 mld EUR - -
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR - -
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 24,8 mld EUR 3,8 mld EUR -
Program skupu
papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 0,8 mld EUR 0,2 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 143,9 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 10,9 mld EUR do poziomu 188,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.529 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 266.328 −1.174
2.1 Należności od MFW 81.205 −2.457
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 185.122 1.283
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.149 −344
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.435 1.247
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.435 1.247
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 484.203 −6.870
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 105.221 7.175
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 378.895 −14.041
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 87 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 54.565 −3.587
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 579.900 5.137
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 211.536 4.016
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 368.364 1.121
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 241.911 2.244
Aktywa razem 2.034.746 −3.345
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 992.621 3.688
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 215.191 9.400
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 188.684 10.911
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 26.497 −1.518
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.810 −12
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 92.307 −15.424
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.763 −6.208
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.543 −9.216
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.476 801
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.127 −351
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.321 201
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.321 201
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 216.850 −1.648
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.013 0
Pasywa razem 2.034.746 −3.345

Kontakt z mediami