Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 12. prosinca 2014.

16. prosinca 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 12. prosinca 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 1,4 milijarde EUR na 230,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,1 milijardu EUR na 368,4 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,7 milijarda EUR na 992,6 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 6,2 milijarde EUR na 64,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 5,4 milijarde EUR na 457,7 milijarda EUR. U srijedu, 10. prosinca 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 98 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 105,2 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 14 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 26,5 milijarda EUR (u odnosu na 28 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 4 milijarde EUR na 211,5 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 12. prosinca 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 29,3 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,8 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 24,8 mlrd. EUR 3,8 mlrd. EUR -
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 0,8 mlrd. EUR 0,2 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 143,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 10,9 milijarda EUR na 188,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 529 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 266 328 −1 174
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 205 −2 457
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 185 122 1 283
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 27 149 −344
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 435 1 247
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 435 1 247
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 484 203 −6 870
5.1 Glavne operacije refinanciranja 105 221 7 175
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 378 895 −14 041
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 87 −4
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 54 565 −3 587
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 579 900 5 137
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 211 536 4 016
7.2 Ostali vrijednosni papiri 368 364 1 121
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 241 911 2 244
Ukupno imovina 2 034 746 −3 345
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 992 621 3 688
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 215 191 9 400
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 188 684 10 911
2.2 Novčani depoziti 26 497 −1 518
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 10 7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 810 −12
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 92 307 −15 424
5.1 Opća država 64 763 −6 208
5.2 Ostale obveze 27 543 −9 216
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 476 801
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 127 −351
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 321 201
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 321 201
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 216 850 −1 648
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 94 013 0
Ukupno obveze 2 034 746 −3 345

Kontaktni podatci za medije