Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. detsember 2014

16. detsember 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. detsembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,4 miljardi euro võrra 230,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,1 miljardi euro võrra 368,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,7 miljardi euro võrra 992,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,2 miljardi euro võrra 64,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,4 miljardi euro võrra 457,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. detsembril 2014 möödus 98 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 105,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 14 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 26,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 28 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4 miljardi euro võrra 211,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 12. detsember 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 29,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 24,8 miljardit eurot 3,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 0,8 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,9 miljardi euro võrra 188,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 529 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 266 328 −1 174
2.1 Nõuded RVFle 81 205 −2 457
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 185 122 1 283
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 149 −344
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 435 1 247
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 435 1 247
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 484 203 −6 870
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 105 221 7 175
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 378 895 −14 041
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 87 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 54 565 −3 587
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 579 900 5 137
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 211 536 4 016
7.2 Muud väärtpaberid 368 364 1 121
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 241 911 2 244
Varad kokku 2 034 746 −3 345
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 992 621 3 688
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 215 191 9 400
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 188 684 10 911
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 26 497 −1 518
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 7
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 810 −12
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 92 307 −15 424
5.1 Valitsussektor 64 763 −6 208
5.2 Muud kohustused 27 543 −9 216
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 476 801
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 127 −351
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 321 201
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 321 201
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 216 850 −1 648
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 94 013 0
Kohustused kokku 2 034 746 −3 345

Kontaktandmed