Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. prosinci 2014

16. prosince 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. prosince 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 1,4 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 368,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,7 mld. EUR na 992,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,2 mld. EUR na 64,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,4 mld. EUR na 457,7 mld. EUR. Ve středu 10. prosince 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 98 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 105,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 14 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 26,5 mld. EUR (oproti 28 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 211,5 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná ke 12. prosinci 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 29,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 24,8 mld. EUR 3,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 0,8 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 143,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,9 mld. EUR na 188,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 529 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 266 328 −1 174
2.1 Pohledávky za MMF 81 205 −2 457
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 185 122 1 283
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 27 149 −344
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 435 1 247
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 435 1 247
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 484 203 −6 870
5.1 Hlavní refinanční operace 105 221 7 175
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 378 895 −14 041
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 87 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 54 565 −3 587
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 579 900 5 137
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 211 536 4 016
7.2 Ostatní cenné papíry 368 364 1 121
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 241 911 2 244
Aktiva celkem 2 034 746 −3 345
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 992 621 3 688
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 215 191 9 400
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 188 684 10 911
2.2 Vkladová facilita 26 497 −1 518
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 10 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 810 −12
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 92 307 −15 424
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 763 −6 208
5.2 Ostatní závazky 27 543 −9 216
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 476 801
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 127 −351
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 321 201
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 321 201
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 216 850 −1 648
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 013 0
Pasiva celkem 2 034 746 −3 345

Kontakty pro média