De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 december 2014

16 december 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 december 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 230,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,1 miljard naar EUR 368,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,7 miljard naar EUR 992,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,2 miljard naar EUR 64,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,4 miljard naar EUR 457,7 miljard. Op woensdag 10 december 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 98 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 105,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 14 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 26,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 28 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 211,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 12 december 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 29,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 24,8 miljard EUR 3,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 0,8 miljard EUR 0,2 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 143,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 10,9 miljard naar EUR 188,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.529 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 266.328 −1.174
2.1 Vorderingen op het IMF 81.205 −2.457
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 185.122 1.283
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.149 −344
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.435 1.247
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.435 1.247
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 484.203 −6.870
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 105.221 7.175
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 378.895 −14.041
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 87 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 54.565 −3.587
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 579.900 5.137
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 211.536 4.016
7.2 Overige waardepapieren 368.364 1.121
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 241.911 2.244
Totaal activa 2.034.746 −3.345
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 992.621 3.688
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 215.191 9.400
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 188.684 10.911
2.2 Depositofaciliteit 26.497 −1.518
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.810 −12
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.307 −15.424
5.1 Overheid 64.763 −6.208
5.2 Overige verplichtingen 27.543 −9.216
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.476 801
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.127 −351
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.321 201
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.321 201
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 216.850 −1.648
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 94.013 0
Totaal passiva 2.034.746 −3.345

Contactpersonen voor de media