Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.12.2014

16.12.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.12.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,4 miljardilla eurolla 230,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 368,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 992,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,2 miljardilla eurolla 64,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 5,4 miljardilla eurolla 457,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.12.2014 erääntyi 98 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 105,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 14 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 26,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 28 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 4 miljardilla eurolla 211,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 12.12.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 24,8 miljardia euroa 3,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 0,8 miljardia euroa 0,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 10,9 miljardilla eurolla 188,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 529 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 266 328 −1 174
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 205 −2 457
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 185 122 1 283
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 27 149 −344
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 435 1 247
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 435 1 247
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 484 203 −6 870
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 105 221 7 175
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 378 895 −14 041
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 87 −4
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 54 565 −3 587
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 579 900 5 137
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 211 536 4 016
7.2 Muut arvopaperit 368 364 1 121
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 241 911 2 244
Vastaavaa yhteensä 2 034 746 −3 345
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 992 621 3 688
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 215 191 9 400
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 188 684 10 911
2.2 Talletusmahdollisuus 26 497 −1 518
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 810 −12
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 92 307 −15 424
5.1 Julkisyhteisöt 64 763 −6 208
5.2 Muut 27 543 −9 216
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 476 801
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 127 −351
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 321 201
8.1 Talletukset ja muut velat 6 321 201
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 216 850 −1 648
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 94 013 0
Vastattavaa yhteensä 2 034 746 −3 345

Yhteyshenkilöt