Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. gruodžio 12 d.

2014 m. gruodžio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. gruodžio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 230,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 368,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 992,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,2 mlrd. eurų – iki 64,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,4 mlrd. eurų – iki 457,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. gruodžio 10 d., baigėsi 98 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 105,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 14 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 26,5 mlrd. eurų (palyginti su 28 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 211,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. gruodžio 12 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 29,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,8 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 24,8 mlrd. eurų 3,8 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 0,8 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 143,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 188,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 529 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 266 328 −1 174
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 205 −2 457
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 185 122 1 283
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 27 149 −344
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 435 1 247
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 435 1 247
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 484 203 −6 870
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 105 221 7 175
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 378 895 −14 041
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 87 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 54 565 −3 587
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 579 900 5 137
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 211 536 4 016
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 368 364 1 121
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 241 911 2 244
Visas turtas 2 034 746 −3 345
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 992 621 3 688
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 215 191 9 400
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 188 684 10 911
2.2 Indėlių galimybė 26 497 −1 518
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 810 −12
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 92 307 −15 424
5.1 Valdžiai 64 763 −6 208
5.2 Kiti įsipareigojimai 27 543 −9 216
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 476 801
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 127 −351
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 321 201
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 321 201
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 850 −1 648
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 94 013 0
Visi įsipareigojimai 2 034 746 −3 345

Kontaktai žiniasklaidai