Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 декември 2014 г.

16 декември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 декември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,4 млрд. евро до 230,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,1 млрд. евро до 368,4 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 3,7 млрд. евро до 992,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 6,2 млрд. евро до 64,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,4 млрд. евро до 457,7 млрд. евро. На 10 декември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 98 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 105,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 14 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 26,5 млрд. евро (при 28 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4 млрд. евро до 211,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 12 декември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица – покупки Разлика спрямо предходната седмица – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 29,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 24,8 млрд. евро 3,8 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 0,8 млрд. евро 0,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 143,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 10,9 млрд. евро до 188,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 529 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 266 328 −1 174
2.1 Вземания от МВФ 81 205 −2 457
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 185 122 1 283
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 27 149 −344
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 435 1 247
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 435 1 247
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 484 203 −6 870
5.1 Основни операции по рефинансиране 105 221 7 175
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 378 895 −14 041
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 87 −4
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 54 565 −3 587
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 579 900 5 137
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 211 536 4 016
7.2 Други ценни книжа 368 364 1 121
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 241 911 2 244
Общо активи 2 034 746 −3 345
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 992 621 3 688
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 215 191 9 400
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 188 684 10 911
2.2 Депозитно улеснение 26 497 −1 518
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 810 −12
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 92 307 −15 424
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 763 −6 208
5.2 Други задължения 27 543 −9 216
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 476 801
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 127 −351
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 321 201
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 321 201
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 216 850 −1 648
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 94 013 0
Общо пасиви 2 034 746 −3 345

Данни за контакт за медиите