Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 12. decembrī

2014.16.12.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 12. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 230.5 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 368.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.7 mljrd. euro (līdz 992.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.2 mljrd. euro (līdz 64.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 457.7 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 10. decembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 98 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 105.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 14 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski nemainījās (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 26.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 28 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 211.5 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 12. decembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 29.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 24.8 mljrd. euro 3.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 0.8 mljrd. euro 0.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 143.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 10.9 mljrd. euro (līdz 188.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,529 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 266,328 −1,174
2.1 SVF debitoru parādi 81,205 −2,457
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 185,122 1,283
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 27,149 −344
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,435 1,247
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,435 1,247
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 484,203 −6,870
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 105,221 7,175
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 378,895 −14,041
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 87 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 54,565 −3,587
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 579,900 5,137
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 211,536 4,016
7.2 Pārējie vērtspapīri 368,364 1,121
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 241,911 2,244
Kopā aktīvi 2,034,746 −3,345
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 992,621 3,688
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 215,191 9,400
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 188,684 10,911
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 26,497 −1,518
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,810 −12
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 92,307 −15,424
5.1 Saistības pret valdību 64,763 −6,208
5.2 Pārējās saistības 27,543 −9,216
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,476 801
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,127 −351
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,321 201
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,321 201
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 216,850 −1,648
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 94,013 0
Kopā pasīvi 2,034,746 −3,345

Kontaktinformācija presei