Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. decembru 2014

16. decembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. decembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 1,4 mld. EUR na 230,5 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,1 mld. EUR na 368,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,7 mld. EUR na 992,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,2 mld. EUR na 64,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,4 mld. EUR na 457,7 mld. EUR. V stredu 10. decembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 98 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 105,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 14 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s predchádzajúcim týždňom takmer nezmenený), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 26,5 mld. EUR (v porovnaní s 28 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 211,5 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 12. decembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu: nákup Zmena oproti minulému týždňu: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 29,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 24,8 mld. EUR 3,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 0,8 mld. EUR 0,2 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 143,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 10,9 mld. EUR na 188,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 529 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 266 328 −1 174
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 205 −2 457
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 185 122 1 283
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 149 −344
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 435 1 247
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 435 1 247
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 484 203 −6 870
5.1 Hlavné refinančné operácie 105 221 7 175
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 378 895 −14 041
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 87 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 54 565 −3 587
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 579 900 5 137
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 211 536 4 016
7.2 Ostatné cenné papiere 368 364 1 121
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 241 911 2 244
Aktíva spolu 2 034 746 −3 345
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 992 621 3 688
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 215 191 9 400
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 188 684 10 911
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 26 497 −1 518
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 10 7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 810 −12
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 92 307 −15 424
5.1 Verejná správa 64 763 −6 208
5.2 Ostatné záväzky 27 543 −9 216
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 476 801
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 127 −351
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 321 201
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 321 201
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 216 850 −1 648
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 94 013 0
Pasíva spolu 2 034 746 −3 345

Kontakt pre médiá