Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 december 2014

16 december 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 december 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7 , 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 230,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,1 miljarder EUR till 368,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,7 miljarder EUR till 992,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,2 miljarder till 64,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 457,7 miljarder EUR. Onsdagen den 10 december 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 98 miljarder EUR och ersattes med en ny på 105,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 14 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 26,5 miljarder EUR (jämfört med 28 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 211,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 12 december 2014 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 29,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 24,8 miljarder EUR 3,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 0,8 miljarder EUR 0,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 143,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,9 miljarder EUR till 188,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.529 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 266.328 −1.174
2.1 Fordringar på IMF 81.205 −2.457
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 185.122 1.283
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.149 −344
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.435 1.247
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.435 1.247
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 484.203 −6.870
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 105.221 7.175
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 378.895 −14.041
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 87 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 54.565 −3.587
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 579.900 5.137
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 211.536 4.016
7.2 Andra värdepapper 368.364 1.121
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 241.911 2.244
Summa tillgångar 2.034.746 −3.345
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 992.621 3.688
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 215.191 9.400
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 188.684 10.911
2.2 Inlåningsfacilitet 26.497 −1.518
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.810 −12
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 92.307 −15.424
5.1 Offentliga sektorn 64.763 −6.208
5.2 Övriga skulder 27.543 −9.216
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.476 801
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.127 −351
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.321 201
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.321 201
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 216.850 −1.648
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 94.013 0
Summa skulder 2.034.746 −3.345

Kontakt för media