Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. november 2014

11. november 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. november 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 227,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,8 mia. euro til 365 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 977,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,4 mia. euro til 58,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 28,4 mia. euro til 460,8 mia. euro. Onsdag den 5. november 2014 udløb en primær markedsoperation på 118,2 mia. euro, og en ny på 98,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 3,9 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 42 mia. euro (mod 38,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 2,6 mia. euro til 195,6 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiserede kostpriser.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 7. november 2014 Ændring i forhold til ugen før ̶ Opkøb Ændring i forhold til ugen før ̶ Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 30,4 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 13,2 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 7,4 mia. EUR 2,6 mia. -
Securities Markets Programme EUR 144,6 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,5 mia. euro til 183,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.532 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.379 −1.555
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.906 −379
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 177.472 −1.176
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.077 173
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.148 −192
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.148 −192
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 502.816 −24.812
5.1 Primære markedsoperationer 98.189 −19.963
5.2 Langfristede markedsoperationer 404.622 −3.850
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −999
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 57.694 −2.137
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 560.547 3.470
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 195.562 2.640
7.2 Andre værdipapirer 364.985 830
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.727 0
9 Andre aktiver 235.817 2.729
Aktiver i alt 2.029.737 −22.323
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 977.197 1.964
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 225.181 −24.846
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 183.130 −28.455
2.2 Indlånsfacilitet 42.032 3.617
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 19 −8
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.400 −381
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.738 668
5.1 Offentlig forvaltning og service 58.249 1.412
5.2 Andre forpligtelser 35.489 −745
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.476 1.354
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.290 −56
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.343 −939
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.343 −939
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.494 0
10 Andre forpligtelser 215.768 −88
11 Revalueringskonti 315.537 0
12 Kapital og reserver 95.313 0
Passiver i alt 2.029.737 −22.323

Medie- og pressehenvendelser