Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 november 2014

11 november 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 november 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 227,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,8 miljard naar EUR 365 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 977,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 58,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 28,4 miljard naar EUR 460,8 miljard. Op woensdag 5 november 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 118,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 98,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd EUR 3,9 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 42 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 38,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 2,6 miljard naar EUR 195,6 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 in de verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 7 november 2014 Verschil ten opzichte van vorige week - Aankopen Verschil ten opzichte van vorige week - Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 30,4 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 13,2 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 7,4 miljard EUR 2,6 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,6 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,5 miljard naar EUR 183,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.532 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.379 −1.555
2.1 Vorderingen op het IMF 83.906 −379
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 177.472 −1.176
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.077 173
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.148 −192
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.148 −192
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 502.816 −24.812
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 98.189 −19.963
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 404.622 −3.850
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −999
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 57.694 −2.137
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 560.547 3.470
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 195.562 2.640
7.2 Overige waardepapieren 364.985 830
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.727 0
9 Overige activa 235.817 2.729
Totaal activa 2.029.737 −22.323
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 977.197 1.964
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 225.181 −24.846
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 183.130 −28.455
2.2 Depositofaciliteit 42.032 3.617
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 19 −8
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.400 −381
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.738 668
5.1 Overheid 58.249 1.412
5.2 Overige verplichtingen 35.489 −745
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.476 1.354
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.290 −56
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.343 −939
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.343 −939
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.494 0
10 Overige passiva 215.768 −88
11 Herwaarderingsrekeningen 315.537 0
12 Kapitaal en reserves 95.313 0
Totaal passiva 2.029.737 −22.323

Contactpersonen voor de media