Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 listopada 2014 r.

11 listopada 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 listopada 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 227,3 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,8 mld EUR do poziomu 365 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2 mld EUR do poziomu 977,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,4 mld EUR do poziomu 58,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 28,4 mld EUR do poziomu 460,8 mld EUR. W środę 5 listopada 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 118,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 98,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 3,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 42 mld EUR (wobec 38,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 2,6 mld EUR do poziomu 195,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 7 listopada 2014 r. Różnica wobec zeszłego tygodnia – Zakup Różnica wobec zeszłego tygodnia – Wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 30,4 mld EUR - -
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 13,2 mld EUR - -
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 7,4 mld EUR 2,6 mld EUR -
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,6 mld EUR - -

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 28,5 mld EUR do poziomu 183,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.532 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.379 −1.555
2.1 Należności od MFW 83.906 −379
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 177.472 −1.176
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.077 173
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.148 −192
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.148 −192
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 502.816 −24.812
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 98.189 −19.963
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 404.622 −3.850
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4 −999
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.694 −2.137
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 560.547 3.470
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 195.562 2.640
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 364.985 830
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.727 0
9 Pozostałe aktywa 235.817 2.729
Aktywa razem 2.029.737 −22.323
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 977.197 1.964
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 225.181 −24.846
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 183.130 −28.455
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 42.032 3.617
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 −8
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.400 −381
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.738 668
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 58.249 1.412
5.2 Pozostałe zobowiązania 35.489 −745
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.476 1.354
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.290 −56
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.343 −939
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.343 −939
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.494 0
10 Pozostałe pasywa 215.768 −88
11 Różnice z wyceny 315.537 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.313 0
Pasywa razem 2.029.737 −22.323

Kontakt z mediami