Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 ноември 2014 г.

11 ноември 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 ноември 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 227,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,8 млрд. евро до 365 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2 млрд. евро до 977,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,4 млрд. евро до 58,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 28,4 млрд. евро до 460,8 млрд. евро. На 5 ноември 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 118,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 98,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 3,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 42 млрд. евро (при 38,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 2,6 млрд. евро до 195,6 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 7 ноември 2014 г. Разлика спрямо предходната седмица - Покупки Разлика спрямо предходната седмица - Изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 30,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 13,2 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 7,4 млрд. евро 2,6 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,6 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 28,5 млрд. евро до 183,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 532 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 379 −1 555
2.1 Вземания от МВФ 83 906 −379
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 177 472 −1 176
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 077 173
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 148 −192
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 148 −192
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 502 816 −24 812
5.1 Основни операции по рефинансиране 98 189 −19 963
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 404 622 −3 850
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 −999
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 57 694 −2 137
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 560 547 3 470
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 195 562 2 640
7.2 Други ценни книжа 364 985 830
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 727 0
9 Други активи 235 817 2 729
Общо активи 2 029 737 −22 323
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 977 197 1 964
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 225 181 −24 846
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 183 130 −28 455
2.2 Депозитно улеснение 42 032 3 617
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 −8
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 400 −381
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 738 668
5.1 Сектор „Държавно управление“ 58 249 1 412
5.2 Други задължения 35 489 −745
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 476 1 354
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 290 −56
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 343 −939
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 343 −939
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 494 0
10 Други задължения 215 768 −88
11 Сметки за преоценка 315 537 0
12 Капитал и резерви 95 313 0
Общо пасиви 2 029 737 −22 323

Данни за контакт за медиите