Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. listopadu 2014

11. listopadu 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. listopadu 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,4 mld. EUR na 227,3 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 365 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 977,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 58,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 28,4 mld. EUR na 460,8 mld. EUR. Ve středu 5. listopadu 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 118,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 98,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před dobou splatnosti 3,9 mld. EUR.

M ezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 42 mld. EUR (ve srovnání s 38,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 2,6 mld. EUR na 195,6 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na různá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 7. listopadu 2014 Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Nákup Rozdíl v porovnání s minulým týdnem Splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 30,4 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 13,2 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 7,4 mld. EUR 2,6 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,6 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,5 mld. EUR na 183,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 532 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 379 −1 555
2.1 Pohledávky za MMF 83 906 −379
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 177 472 −1 176
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 28 077 173
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 148 −192
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 148 −192
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 502 816 −24 812
5.1 Hlavní refinanční operace 98 189 −19 963
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 404 622 −3 850
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −999
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 57 694 −2 137
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 560 547 3 470
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 195 562 2 640
7.2 Ostatní cenné papíry 364 985 830
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 727 0
9 Ostatní aktiva 235 817 2 729
Aktiva celkem 2 029 737 −22 323
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 977 197 1 964
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 225 181 −24 846
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 183 130 −28 455
2.2 Vkladová facilita 42 032 3 617
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 19 −8
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 400 −381
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 738 668
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 58 249 1 412
5.2 Ostatní závazky 35 489 −745
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 476 1 354
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 290 −56
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 343 −939
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 343 −939
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 494 0
10 Ostatní pasiva 215 768 −88
11 Účty přecenění 315 537 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 313 0
Pasiva celkem 2 029 737 −22 323

Kontakty pro média