Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 7. novembrī

2014.11.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 7. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 227.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.8 mljrd. euro (līdz 365 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 977.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 58.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 28.4 mljrd. euro (līdz 460.8 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 5. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 118.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 98.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 3.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 42 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 38.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 2.6 mljrd. euro (līdz 195.6 mljrd. euro). Tālāk tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2014. gada 7. novembrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 30.4 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 13.2 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 7.4 mljrd. euro 2.6 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.6 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.5 mljrd. euro (līdz 183.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,532 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,379 −1,555
2.1 SVF debitoru parādi 83,906 −379
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 177,472 −1,176
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 28,077 173
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,148 −192
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,148 −192
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 502,816 −24,812
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 98,189 −19,963
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 404,622 −3,850
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −999
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 57,694 −2,137
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 560,547 3,470
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 195,562 2,640
7.2 Pārējie vērtspapīri 364,985 830
8 Valdības parāds euro 26,727 0
9 Pārējie aktīvi 235,817 2,729
Kopā aktīvi 2,029,737 −22,323
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 977,197 1,964
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 225,181 −24,846
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 183,130 −28,455
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 42,032 3,617
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 19 −8
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,400 −381
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93,738 668
5.1 Saistības pret valdību 58,249 1,412
5.2 Pārējās saistības 35,489 −745
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,476 1,354
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,290 −56
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,343 −939
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,343 −939
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,494 0
10 Pārējās saistības 215,768 −88
11 Pārvērtēšanas konti 315,537 0
12 Kapitāls un rezerves 95,313 0
Kopā pasīvi 2,029,737 −22,323

Kontaktinformācija presei