Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. lapkričio 7 d.

2014 m. lapkričio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. lapkričio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 227,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 365 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 977,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 58,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,4 mlrd. eurų – iki 460,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. lapkričio 5 d., baigėsi 118,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 98,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 3,9 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 42 mlrd. eurų (palyginti su 38,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 195,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2014 m. lapkričio 7 d. Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – pirkimas Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 30,4 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 13,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 7,4 mlrd. eurų 2,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 144,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,5 mlrd. eurų – iki 183,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 532 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 379 −1 555
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 906 −379
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 177 472 −1 176
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 28 077 173
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 148 −192
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 148 −192
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 502 816 −24 812
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 98 189 −19 963
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 404 622 −3 850
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 −999
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 694 −2 137
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 560 547 3 470
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 195 562 2 640
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 364 985 830
8 Valdžios skola eurais 26 727 0
9 Kitas turtas 235 817 2 729
Visas turtas 2 029 737 −22 323
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 977 197 1 964
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 225 181 −24 846
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 183 130 −28 455
2.2 Indėlių galimybė 42 032 3 617
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 19 −8
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 400 −381
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 93 738 668
5.1 Valdžiai 58 249 1 412
5.2 Kiti įsipareigojimai 35 489 −745
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 476 1 354
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 290 −56
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 343 −939
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 343 −939
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 494 0
10 Kiti įsipareigojimai 215 768 −88
11 Perkainojimo sąskaitos 315 537 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 313 0
Visi įsipareigojimai 2 029 737 −22 323

Kontaktai žiniasklaidai