Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 november 2014

11 november 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 november 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7 , 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 227,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 365 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 977,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 58,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 28,4 miljarder EUR till 460,8 miljarder EUR. Onsdagen den 5 november 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 118,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 98,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 3,9 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 42 miljarder EUR (jämfört med 38,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 2,6 miljarder EUR till 195,6 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Alla portföljerna redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 7 november 2014 Förändring jämfört med föregående vecka - Köp Förändring jämfört med föregående vecka - Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 30,4 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 13,2 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 7,4 miljarder EUR 2,6 miljarder EUR -
Värdepappersprogrammet 144,6 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,5 miljarder EUR till 183,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.532 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.379 −1.555
2.1 Fordringar på IMF 83.906 −379
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 177.472 −1.176
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.077 173
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.148 −192
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.148 −192
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 502.816 −24.812
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 98.189 −19.963
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 404.622 −3.850
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 −999
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 57.694 −2.137
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 560.547 3.470
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 195.562 2.640
7.2 Andra värdepapper 364.985 830
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.727 0
9 Övriga tillgångar 235.817 2.729
Summa tillgångar 2.029.737 −22.323
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 977.197 1.964
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 225.181 −24.846
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 183.130 −28.455
2.2 Inlåningsfacilitet 42.032 3.617
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 19 −8
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.400 −381
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.738 668
5.1 Offentliga sektorn 58.249 1.412
5.2 Övriga skulder 35.489 −745
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.476 1.354
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.290 −56
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.343 −939
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.343 −939
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.494 0
10 Övriga skulder 215.768 −88
11 Värderegleringskonton 315.537 0
12 Eget kapital 95.313 0
Summa skulder 2.029.737 −22.323

Kontakt för media