Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. novembru 2014

11. novembra 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. novembra 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 227,3 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,8 mld. EUR na 365 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2 mld. EUR na 977,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 1,4 mld. EUR na 58,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 28,4 mld. EUR na 460,8 mld. EUR. V stredu 5. novembra 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 118,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 98,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 3,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 42 mld. EUR (v porovnaní s 38,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 2,6 mld. EUR na 195,6 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota vykázaná k 7. novembru 2014 Zmena oproti minulému týždňu – Nákup Zmena oproti minulému týždňu – Splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 30,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 13,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 7,4 mld. EUR 2,6 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,6 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 28,5 mld. EUR na 183,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 532 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 379 −1 555
2.1 Pohľadávky voči MMF 83 906 −379
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 177 472 −1 176
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 28 077 173
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 148 −192
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 148 −192
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 502 816 −24 812
5.1 Hlavné refinančné operácie 98 189 −19 963
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 404 622 −3 850
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 −999
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 694 −2 137
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 560 547 3 470
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 195 562 2 640
7.2 Ostatné cenné papiere 364 985 830
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 727 0
9 Ostatné aktíva 235 817 2 729
Aktíva spolu 2 029 737 −22 323
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 977 197 1 964
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 225 181 −24 846
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 183 130 −28 455
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 42 032 3 617
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 19 −8
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 400 −381
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 738 668
5.1 Verejná správa 58 249 1 412
5.2 Ostatné záväzky 35 489 −745
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 476 1 354
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 290 −56
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 343 −939
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 343 −939
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 55 494 0
10 Ostatné pasíva 215 768 −88
11 Účty precenenia 315 537 0
12 Základné imanie a rezervy 95 313 0
Pasíva spolu 2 029 737 −22 323

Kontakt pre médiá