Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. studenoga 2014.

11. studenog 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. studenoga 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 milijarde EUR na 227,3 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,8 milijarda EUR na 365 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2 milijarde EUR na 977,2 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 1,4 milijarde EUR na 58,2 milijarde EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 28,4 milijarde EUR na 460,8 milijarda EUR. U srijedu, 5. studenoga 2014., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 118,2 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 98,2 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćeno je prije dospijeća 3,9 milijarda EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (u odnosu na 1 milijardu EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 42 milijarde EUR (u odnosu na 38,4 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,6 milijarda EUR na 195,6 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode prema amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Izvještajna vrijednost na dan 7. studenoga 2014. Razlika u odnosu na prethodni tjedan: kupljeno Razlika u odnosu na prethodni tjedan: dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 30,4 mlrd. EUR - -
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 13,2 mlrd. EUR - -
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 7,4 mlrd. EUR 2,6 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 144,6 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 28,5 milijarda EUR na 183,1 milijardu EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 532 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 261 379 −1 555
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 906 −379
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 177 472 −1 176
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 28 077 173
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 148 −192
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 148 −192
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 502 816 −24 812
5.1 Glavne operacije refinanciranja 98 189 −19 963
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 404 622 −3 850
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 4 −999
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 57 694 −2 137
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 560 547 3 470
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 195 562 2 640
7.2 Ostali vrijednosni papiri 364 985 830
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 727 0
9 Ostala imovina 235 817 2 729
Ukupno imovina 2 029 737 −22 323
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 977 197 1 964
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 225 181 −24 846
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 183 130 −28 455
2.2 Novčani depoziti 42 032 3 617
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 19 −8
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 400 −381
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 93 738 668
5.1 Opća država 58 249 1 412
5.2 Ostale obveze 35 489 −745
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 476 1 354
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 290 −56
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 343 −939
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 343 −939
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 494 0
10 Ostale obveze 215 768 −88
11 Računi revalorizacije 315 537 0
12 Kapital i pričuve 95 313 0
Ukupno obveze 2 029 737 −22 323

Kontaktni podatci za medije