Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. novembra 2014

11. november 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. novembra 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 227,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 365 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2 milijardi EUR na 977,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,4 milijarde EUR na 58,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 28,4 milijarde EUR na 460,8 milijarde EUR. V sredo, 5. novembra 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 118,2 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 98,2 milijarde EUR z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 3,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 42 milijard EUR (v primerjavi z 38,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 2,6 milijarde EUR na 195,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 31. oktobra 2014 Razlika od prejšnjega tedna – kupljeno Razlika od prejšnjega tedna – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 30,4 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 13,2 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 7,4 milijarde EUR 2,6 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,6 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 28,5 milijarde EUR na 183,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.532 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.379 −1.555
2.1 Terjatve do MDS 83.906 −379
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 177.472 −1.176
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.077 173
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.148 −192
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.148 −192
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 502.816 −24.812
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 98.189 −19.963
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 404.622 −3.850
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 −999
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 57.694 −2.137
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 560.547 3.470
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 195.562 2.640
7.2 Drugi vrednostni papirji 364.985 830
8 Dolg širše države v EUR 26.727 0
9 Druga sredstva 235.817 2.729
Skupaj sredstva 2.029.737 −22.323
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 977.197 1.964
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 225.181 −24.846
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 183.130 −28.455
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 42.032 3.617
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 19 −8
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.400 −381
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.738 668
5.1 Širša država 58.249 1.412
5.2 Druge obveznosti 35.489 −745
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.476 1.354
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.290 −56
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.343 −939
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.343 −939
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.494 0
10 Druge obveznosti 215.768 −88
11 Računi prevrednotenja 315.537 0
12 Kapital in rezerve 95.313 0
Skupaj obveznosti 2.029.737 −22.323

Stiki za medije