Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. juni 2012

4. juli 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. juni 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1.1) med 1,1 mio. euro. Stigningen afspejlede kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld og en anden centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 13,5 mia. euro til 243 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. juni 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,6 mia. USD 2,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 321,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,4 mia. euro til 893,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,3 mia. euro til 146,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 18,5 mia. euro til 272 mia. euro. Onsdag den 27. juni 2012 udløb en primær markedsoperation på 167,3 mia. euro, og en ny på 180,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 25,1 mia. euro, og en ny på 26,3 mia. euro blev afviklet, mens 7 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 1,5 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 772,9 mia. euro (mod 775,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg primært som følge af justeringer ultimo kvartalet samt afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds med 0,7 mia. euro til 281 mia. euro. I ugen, der sluttede den 29. juni 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 56,1 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 19,6 mia. euro til 116,7 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 29. juni 2012 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.246,624 pr. fine oz.

USD: 1,2590 pr. EUR

JPY: 100,13 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2056 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.779 −30 1.109
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 260.867 1.454 12.429
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.805 −41 3.354
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.061 1.495 9.075
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 51.856 444 2.479
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.455 −849 10
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.455 −849 10
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.260.858 20.332 0
5.1 Primære markedsoperationer 180.378 13.125 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.079.725 8.178 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 706 −764 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 48 −207 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 186.363 −36 −33
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.322 1.090 −1.210
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.046 149 557
7.2 Andre værdipapirer 321.276 941 −1.767
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.092 −470 −25
9 Andre aktiver 258.637 −2.422 10.065
Aktiver i alt 3.102.227 19.512 24.822
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 893.740 3.413 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.105.531 21.475 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 116.654 19.632 0
2.2 Indlånsfacilitet 772.855 −2.408 0
2.3 Indskud med fast løbetid 210.500 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5.522 4.250 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.714 −129 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 158.474 −2.881 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 146.330 −4.275 0
5.2 Andre forpligtelser 12.144 1.394 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 149.908 198 −9
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.291 129 218
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.552 303 463
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.552 303 463
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0 2.170
10 Andre forpligtelser 225.543 −2.996 11.584
11 Revalueringskonti 409.840 0 10.395
12 Kapital og reserver 85.748 0 0
Passiver i alt 3.102.227 19.512 24.822

Medie- og pressehenvendelser