Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. júnu 2012

4. júla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. júna 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1,1 mld. EUR v dôsledku štvrťročného precenenia, predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému a predaja zlatých mincí ďalšou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 13,5 mld. EUR na 243 mld. EUR, a to v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie).

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. júna 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,6 mld. USD 2,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 321,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,4 mld. EUR na 893,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 4,3 mld. EUR na 146,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 18,5 mld. EUR na 272 mld. EUR. V stredu 27. júna 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 167,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 180,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške. V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 25,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 26,3 mld. EUR, z ktorej bolo 7 mld. EUR splatených predčasne.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 1,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 772,9 mld. EUR (v porovnaní so 775,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa najmä v dôsledku štvrťročného precenenia a v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,7 mld. EUR na 281 mld. EUR. V týždni končiacom sa 29. júna 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 56,1 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 19,6 mld. EUR na 116,7 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 29. júnu 2012 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 246,624 EUR za uncu rýdzeho zlata

1,2590 USD/EUR

100,13 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,2056 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 779 −30 1 109
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 260 867 1 454 12 429
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 805 −41 3 354
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 061 1 495 9 075
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 51 856 444 2 479
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 455 −849 10
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 455 −849 10
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 260 858 20 332 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 180 378 13 125 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 079 725 8 178 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 706 −764 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 48 −207 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 186 363 −36 −33
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 322 1 090 −1 210
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 046 149 557
7.2 Ostatné cenné papiere 321 276 941 −1 767
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 092 −470 −25
9 Ostatné aktíva 258 637 −2 422 10 065
Úhrn aktív 3 102 227 19 512 24 822
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 893 740 3 413 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 105 531 21 475 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 116 654 19 632 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 772 855 −2 408 0
2.3 Termínované vklady 210 500 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 522 4 250 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 714 −129 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 158 474 −2 881 0
5.1 Verejná správa 146 330 −4 275 0
5.2 Ostatné záväzky 12 144 1 394 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 149 908 198 −9
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 291 129 218
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 552 303 463
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 552 303 463
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0 2 170
10 Ostatné pasíva 225 543 −2 996 11 584
11 Účty precenenia 409 840 0 10 395
12 Kapitál a rezervy 85 748 0 0
Úhrn pasív 3 102 227 19 512 24 822

Kontakt pre médiá