Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. juuni 2012

4. juuli 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. juunil 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1,1 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 13,5 miljardi euro võrra 243 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud ja USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid (vt allpool).

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
28. juuni 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,6 miljardit USA dollarit 2,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 321,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,4 miljardi euro võrra 893,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,3 miljardi euro võrra 146,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 18,5 miljardi euro võrra 272 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. juunil 2012 möödus 167,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 180,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Nädala jooksul möödus 25,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 26,3 miljardit eurot, kusjuures 7 miljardit eurot maksti tagasi enne tähtaja möödumist.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 772,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 775,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,7 miljardi euro võrra 281 miljardi euroni peamiselt seoses kvartalilõpu kohandustega ja ostude arveldamisega tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 29. juunil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,1 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 19,6 miljardi euro võrra 116,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2012. aasta 29. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1 246,624 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,2590

EUR/JPY: 100,13

SDRid: 1,2056 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 433 779 −30 1 109
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 260 867 1 454 12 429
2.1 Nõuded RVFle 89 805 −41 3 354
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 061 1 495 9 075
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 51 856 444 2 479
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 455 −849 10
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 455 −849 10
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 260 858 20 332 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 180 378 13 125 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 079 725 8 178 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 706 −764 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 48 −207 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 186 363 −36 −33
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 322 1 090 −1 210
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 046 149 557
7.2 Muud väärtpaberid 321 276 941 −1 767
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 092 −470 −25
9 Muud varad 258 637 −2 422 10 065
Varad kokku 3 102 227 19 512 24 822
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 893 740 3 413 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 105 531 21 475 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 116 654 19 632 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 772 855 −2 408 0
2.3 Tähtajalised hoiused 210 500 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 5 522 4 250 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 714 −129 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 158 474 −2 881 0
5.1 Valitsussektor 146 330 −4 275 0
5.2 Muud kohustused 12 144 1 394 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 149 908 198 −9
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 291 129 218
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 552 303 463
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 552 303 463
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0 2 170
10 Muud kohustused 225 543 −2 996 11 584
11 Ümberhindluskontod 409 840 0 10 395
12 Kapital ja reservid 85 748 0 0
Kohustused kokku 3 102 227 19 512 24 822

Kontaktandmed