Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 iunie 2012

4 iulie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 iunie 2012, creşterea de 1,1 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi vânzării de aur de către o bancă centrală din Eurosistem şi vânzării de monede de aur de către o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o creştere de 13,5 miliarde EUR, până la 243 de miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
28 iunie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1,6 miliarde USD 2,6 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 321,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3,4 miliarde EUR, până la 893,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 4,3 miliarde EUR, până la 146,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 18,5 miliarde EUR, până la 272 de miliarde EUR. Miercuri, 27 iunie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 167,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 180,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 25,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, o nouă operaţiune în valoare de 26,3 miliarde EUR a fost decontată, iar suma de 7 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 1,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 772,9 miliarde EUR (comparativ cu 775,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului, deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active), s‑au majorat cu 0,7 miliarde EUR, până la 281 de miliarde EUR, în principal datorită reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului, precum şi achiziţiilor decontate în cadrul celui de al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 iunie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 13,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 19,6 miliarde EUR, până la 116,7 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 29 iunie 2012 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 246,624 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2590/EUR

JPY: 100,13/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2056 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 433 779 −30 1 109
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 260 867 1 454 12 429
2.1 Creanţe asupra FMI 89 805 −41 3 354
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 061 1 495 9 075
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 51 856 444 2 479
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 455 −849 10
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 455 −849 10
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 260 858 20 332 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 180 378 13 125 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 079 725 8 178 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 706 −764 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 48 −207 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 186 363 −36 −33
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 322 1 090 −1 210
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 046 149 557
7.2 Alte titluri 321 276 941 −1 767
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 092 −470 −25
9 Alte active 258 637 −2 422 10 065
Total active 3 102 227 19 512 24 822
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 893 740 3 413 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 105 531 21 475 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 116 654 19 632 0
2.2 Facilitatea de depozit 772 855 −2 408 0
2.3 Depozite pe termen fix 210 500 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 5 522 4 250 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 714 −129 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 158 474 −2 881 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 146 330 −4 275 0
5.2 Alte angajamente 12 144 1 394 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 149 908 198 −9
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 291 129 218
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 552 303 463
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 552 303 463
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0 2 170
10 Alte pasive 225 543 −2 996 11 584
11 Conturi de reevaluare 409 840 0 10 395
12 Capital şi rezerve 85 748 0 0
Total pasive 3 102 227 19 512 24 822

Contacte media