Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 juni 2012

4 juli 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 29 juni 2012 speglade ökningen på 1,1 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar såväl som försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet och försäljning av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 13,5 miljarder EUR till 243 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, kund- och portföljtransaktioner som genomförts av centralbanker i Eurosystemet under perioden och likvidiserande åtgärder i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 juni 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,6 miljarder USD 2,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 321,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,4 miljarder EUR till 893,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,3 miljarder EUR till 146,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 18,5 miljarder EUR till 272 miljarder EUR. Onsdagen den 27 juni 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 167,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 180,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 25,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 26,3 miljarder EUR medan 7 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 1,5 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 772,9 miljarder EUR (jämfört med 775,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,7 miljarder EUR till 281 miljarder EUR främst beroende på kvartalsomvärderingar och avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 29 juni 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,1 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 19,6 miljarder EUR till 116,7 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 29 juni 2012 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 246,624 EUR per fine oz.

USD: 1,2590 per EUR

JPY: 100,13 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2056 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 433.779 −30 1.109
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 260.867 1.454 12.429
2.1 Fordringar på IMF 89.805 −41 3.354
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.061 1.495 9.075
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 51.856 444 2.479
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.455 −849 10
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.455 −849 10
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.260.858 20.332 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 180.378 13.125 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.079.725 8.178 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 706 −764 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 48 −207 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 186.363 −36 −33
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.322 1.090 −1.210
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.046 149 557
7.2 Andra värdepapper 321.276 941 −1.767
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.092 −470 −25
9 Övriga tillgångar 258.637 −2.422 10.065
Summa tillgångar 3.102.227 19.512 24.822
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 893.740 3.413 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.105.531 21.475 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 116.654 19.632 0
2.2 Inlåningsfacilitet 772.855 −2.408 0
2.3 Inlåning med fast löptid 210.500 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5.522 4.250 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.714 −129 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 158.474 −2.881 0
5.1 Offentliga sektorn 146.330 −4.275 0
5.2 Övriga skulder 12.144 1.394 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 149.908 198 −9
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.291 129 218
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.552 303 463
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.552 303 463
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0 2.170
10 Övriga skulder 225.543 −2.996 11.584
11 Värderegleringskonton 409.840 0 10.395
12 Eget kapital 85.748 0 0
Summa skulder 3.102.227 19.512 24.822

Kontakt för media