Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. junija 2012

4. julij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. junija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1,1 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema, in prodaje zlatih kovancev, ki jo je izvedla druga centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 13,5 milijarde EUR na 243 milijard EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema, ter zaradi operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. junij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,6 mrd USD 2,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 321,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,4 milijarde EUR na 893,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,3 milijarde EUR na 146,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 18,5 milijarde EUR na 272 milijard EUR. V sredo, 27. junija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 167,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 180,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 26,3 milijarde EUR, medtem ko je bilo 7 milijard EUR odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 1,5 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 772,9 milijarde EUR (v primerjavi s 775,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,7 milijarde EUR na 281 milijard EUR, kar je predvsem posledica prilagoditev ob koncu četrtletja ter poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 29. junija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 56,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,8 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 19,6 milijarde EUR na 116,7 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 29. junija 2012 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.246,624 EUR za unčo

USD: 1,2590 za EUR

JPY: 100,13 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,2056 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.779 −30 1.109
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 260.867 1.454 12.429
2.1 Terjatve do MDS 89.805 −41 3.354
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.061 1.495 9.075
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 51.856 444 2.479
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.455 −849 10
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.455 −849 10
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.260.858 20.332 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 180.378 13.125 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.079.725 8.178 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 706 −764 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 48 −207 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 186.363 −36 −33
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.322 1.090 −1.210
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.046 149 557
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.276 941 −1.767
8 Dolg širše države v EUR 30.092 −470 −25
9 Druga sredstva 258.637 −2.422 10.065
Skupaj sredstva 3.102.227 19.512 24.822
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 893.740 3.413 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.105.531 21.475 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 116.654 19.632 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 772.855 −2.408 0
2.3 Vezane vloge 210.500 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5.522 4.250 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.714 −129 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 158.474 −2.881 0
5.1 Širša država 146.330 −4.275 0
5.2 Druge obveznosti 12.144 1.394 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 149.908 198 −9
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.291 129 218
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.552 303 463
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.552 303 463
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0 2.170
10 Druge obveznosti 225.543 −2.996 11.584
11 Računi prevrednotenja 409.840 0 10.395
12 Kapital in rezerve 85.748 0 0
Skupaj obveznosti 3.102.227 19.512 24.822

Stiki za medije