Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 29ης Ιουνίου 2012

4 Ιουλίου 2012

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιουνίου 2012 η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 1,1 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος και την πώληση χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 13,5 δισεκ. ευρώ σε 243 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην τριμηνιαία αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, σε συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου που διενέργησαν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και σε πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
28 Ιουνίου 2012 Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 1,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 2,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 321,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 3,4 δισεκ. ευρώ σε 893,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,3 δισεκ. ευρώ σε 146,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 18,5 δισεκ. ευρώ σε 272 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 167,3 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 180,4 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 211 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ίδιου ποσού. Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 25,1 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 26,3 δισεκ. ευρώ, ενώ ποσό 7 δισεκ. ευρώ εξοφλήθηκε πριν από τη λήξη.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 1,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 772,9 δισεκ. ευρώ (έναντι 775,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκ. ευρώ σε 281 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε προσαρμογές στο τέλος του τριμήνου καθώς και στον διακανονισμό αγορών στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 29 Ιουνίου 2012 η αξία των συνολικών αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων ήταν 211,3 δισεκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χαρτοφυλακίων του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 56,1 δισεκ. ευρώ και 13,8 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται και στα τρία χαρτοφυλάκια ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη τους.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 19,6 δισεκ. ευρώ σε 116,7 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης την 29η Ιουνίου 2012 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.246,624 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,2590 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

100,13 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2056 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 433.779 −30 1.109
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 260.867 1.454 12.429
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 89.805 −41 3.354
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 171.061 1.495 9.075
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 51.856 444 2.479
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.455 −849 10
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.455 −849 10
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.260.858 20.332 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 180.378 13.125 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 1.079.725 8.178 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 706 −764 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 48 −207 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 186.363 −36 −33
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 602.322 1.090 −1.210
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 281.046 149 557
7.2 Λοιποί τίτλοι 321.276 941 −1.767
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 30.092 −470 −25
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 258.637 −2.422 10.065
Σύνολο ενεργητικού 3.102.227 19.512 24.822
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 893.740 3.413 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.105.531 21.475 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 116.654 19.632 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 772.855 −2.408 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 210.500 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 5.522 4.250 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 3.714 −129 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 158.474 −2.881 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 146.330 −4.275 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 12.144 1.394 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 149.908 198 −9
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.291 129 218
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.552 303 463
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.552 303 463
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.886 0 2.170
10 Λοιπές υποχρεώσεις 225.543 −2.996 11.584
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 409.840 0 10.395
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 85.748 0 0
Σύνολο παθητικού 3.102.227 19.512 24.822

Εκπρόσωποι Τύπου