Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. červnu 2012

4. července 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. června 2012 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1,1 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata jednou z centrálních bank Eurosystému i prodeji zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 13,5 mld. EUR na 243 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období provedly centrální banky Eurosystému, a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. června 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,6 mld. USD 2,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 0,8 mld. EUR na 321,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,4 mld. EUR na 893,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 4,3 mld. EUR na 146,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 18,5 mld. EUR na 272 mld. EUR. Ve středu 27. června 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 167,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 180,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Během sledovaného týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 26,3 mld. EUR, přičemž 7 mld. EUR bylo splaceno před termínem splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 1,5 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 772,9 mld. EUR (oproti 775,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,7 mld. EUR na 281 mld. EUR především v důsledku přecenění na konci čtvrtletí a vypořádaných nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 29. června 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,1 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,6 mld. EUR na 116,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 29. červnu 2012 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 246,624 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2590 USD/EUR

JPY: 100,13 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2056 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 779 −30 1 109
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 260 867 1 454 12 429
2.1 Pohledávky za MMF 89 805 −41 3 354
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 061 1 495 9 075
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 51 856 444 2 479
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 455 −849 10
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 455 −849 10
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 260 858 20 332 0
5.1 Hlavní refinanční operace 180 378 13 125 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 079 725 8 178 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 706 −764 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 48 −207 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 186 363 −36 −33
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 322 1 090 −1 210
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 046 149 557
7.2 Ostatní cenné papíry 321 276 941 −1 767
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 092 −470 −25
9 Ostatní aktiva 258 637 −2 422 10 065
Aktiva celkem 3 102 227 19 512 24 822
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 893 740 3 413 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 105 531 21 475 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 116 654 19 632 0
2.2 Vkladová facilita 772 855 −2 408 0
2.3 Termínované vklady 210 500 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 522 4 250 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 714 −129 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 158 474 −2 881 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 146 330 −4 275 0
5.2 Ostatní závazky 12 144 1 394 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 149 908 198 −9
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 291 129 218
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 552 303 463
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 552 303 463
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0 2 170
10 Ostatní pasiva 225 543 −2 996 11 584
11 Účty přecenění 409 840 0 10 395
12 Kapitál a rezervní fondy 85 748 0 0
Pasiva celkem 3 102 227 19 512 24 822

Kontakty pro média