Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 juni 2012

4 juli 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 juni 2012 was de stijging van EUR 1,1 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, en van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 13,5 miljard naar EUR 243 miljard. Deze verandering was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, de gedurende de verslagperiode door de centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties, en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 juni 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,6 miljard USD 2,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 321,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,4 miljard naar EUR 893,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,3 miljard naar EUR 146,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 18,5 miljard naar EUR 272 miljard. Op woensdag 27 juni 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 167,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 180,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s aangetrokken. Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 26,3 miljard verrekend, terwijl EUR 7 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 1,5 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 772,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 775,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,7 miljard naar EUR 281 miljard, voornamelijk als gevolg van de kwartaaleinde-aanpassingen en verrekende aankopen in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 29 juni 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve in totaal EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 56,1 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 19,6 miljard naar EUR 116,7 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 29 juni 2012 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.246,624 per fine ounce

USD: 1,2590 per EUR

JPY: 100,13 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2056 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 433.779 −30 1.109
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 260.867 1.454 12.429
2.1 Vorderingen op het IMF 89.805 −41 3.354
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.061 1.495 9.075
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 51.856 444 2.479
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.455 −849 10
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.455 −849 10
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.260.858 20.332 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 180.378 13.125 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.079.725 8.178 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 706 −764 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 48 −207 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 186.363 −36 −33
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.322 1.090 −1.210
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.046 149 557
7.2 Overige waardepapieren 321.276 941 −1.767
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.092 −470 −25
9 Overige activa 258.637 −2.422 10.065
Totaal activa 3.102.227 19.512 24.822
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 893.740 3.413 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.105.531 21.475 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 116.654 19.632 0
2.2 Depositofaciliteit 772.855 −2.408 0
2.3 Termijndeposito's 210.500 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5.522 4.250 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.714 −129 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 158.474 −2.881 0
5.1 Overheid 146.330 −4.275 0
5.2 Overige verplichtingen 12.144 1.394 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 149.908 198 −9
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.291 129 218
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.552 303 463
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.552 303 463
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0 2.170
10 Overige passiva 225.543 −2.996 11.584
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0 10.395
12 Kapitaal en reserves 85.748 0 0
Totaal passiva 3.102.227 19.512 24.822

Contactpersonen voor de media