Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 29. jūnijā

2012.4.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 29. jūnijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 1.1 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu un citas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta monētu pārdošanu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 13.5 mljrd. euro (līdz 243 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā, un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 28. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.6 mljrd. ASV dolāru 2.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 321.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.4 mljrd. euro (līdz 893.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.3 mljrd. euro (līdz 146.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 18.5 mljrd. euro (līdz 272 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 27. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 167.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 180.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 25.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 26.3 mljrd. euro apmērā, bet 7 mljrd. euro tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.5 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 772.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 775.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.7 mljrd. euro (līdz 281 mljrd. euro) galvenokārt sakarā ar ceturkšņa beigu korekcijām, kā arī otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veiktajiem pirkumiem. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 29. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 56.1 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 19.6 mljrd. euro (līdz 116.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2012. gada 29. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 246.624 EUR par Trojas unci

1.2590 USD par 1 EUR

100.13 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.2056 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,779 −30 1,109
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260,867 1,454 12,429
2.1 SVF debitoru parādi 89,805 −41 3,354
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,061 1,495 9,075
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 51,856 444 2,479
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,455 −849 10
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,455 −849 10
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,260,858 20,332 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 180,378 13,125 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,079,725 8,178 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 706 −764 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 48 −207 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 186,363 −36 −33
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,322 1,090 −1,210
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,046 149 557
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,276 941 −1,767
8 Valdības parāds euro 30,092 −470 −25
9 Pārējie aktīvi 258,637 −2,422 10,065
Kopā aktīvi 3,102,227 19,512 24,822
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 893,740 3,413 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,105,531 21,475 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 116,654 19,632 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 772,855 −2,408 0
2.3 Termiņnoguldījumi 210,500 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5,522 4,250 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,714 −129 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 158,474 −2,881 0
5.1 Saistības pret valdību 146,330 −4,275 0
5.2 Pārējās saistības 12,144 1,394 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 149,908 198 −9
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,291 129 218
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,552 303 463
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,552 303 463
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0 2,170
10 Pārējās saistības 225,543 −2,996 11,584
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0 10,395
12 Kapitāls un rezerves 85,748 0 0
Kopā pasīvi 3,102,227 19,512 24,822

Kontaktinformācija presei