Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. birželio 29 d.

2012 m. liepos 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. birželio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo, taip pat vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso ir kitam Eurosistemos centriniam bankui pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 243 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, ir likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. birželio 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 1,6 mlrd. JAV dolerių 2,6 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 321,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 893,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 146,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 272 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. birželio 27 d., baigėsi 167,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 180,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Praėjusią savaitę baigėsi 25,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 26,3 mlrd. eurų vertės operacija, o 7 mlrd. eurų grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 1.5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 772,9 mlrd. eurų (palyginti su 775,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 281 mlrd. eurų daugiausia dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje ir dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. birželio 29 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,1 mlrd. eurų ir 13,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 19,6 mlrd. eurų – iki 116,7 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2012 m. birželio 29 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 246,624 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,2590 už EUR

JPY: 100,13 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2056 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 433 779 −30 1 109
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 260 867 1 454 12 429
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 89 805 −41 3 354
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 061 1 495 9 075
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 51 856 444 2 479
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 455 −849 10
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 455 −849 10
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 260 858 20 332 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 180 378 13 125 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 079 725 8 178 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 706 −764 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 48 −207 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 186 363 −36 −33
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 322 1 090 −1 210
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 046 149 557
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 276 941 −1 767
8 Valdžios skola eurais 30 092 −470 −25
9 Kitas turtas 258 637 −2 422 10 065
Visas turtas 3 102 227 19 512 24 822
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 893 740 3 413 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 105 531 21 475 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 116 654 19 632 0
2.2 Indėlių galimybė 772 855 −2 408 0
2.3 Terminuotieji indėliai 210 500 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 522 4 250 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 714 −129 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 158 474 −2 881 0
5.1 Valdžiai 146 330 −4 275 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 12 144 1 394 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 149 908 198 −9
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 291 129 218
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 552 303 463
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 552 303 463
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0 2 170
10 Kiti įsipareigojimai 225 543 −2 996 11 584
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0 10 395
12 Kapitalas ir rezervai 85 748 0 0
Visi įsipareigojimai 3 102 227 19 512 24 822

Kontaktai žiniasklaidai