Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 юни 2012 г.

4 юли 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 юни 2012 г. нарастването с 1,1 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите), отразява корекции вследствие на извършената тримесечна преоценка, както и продажбата на злато от една централна банка от Евросистемата и продажбата на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 13,5 млрд. евро до 243 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период, а също и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 юни 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,6 млрд. щатски долара 2,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 321,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,4 млрд. евро до 893,7 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,3 млрд. евро до 146,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 18,5 млрд. евро до 272 млрд. евро. На 27 юни 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 167,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 180,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 25,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 26,3 млрд. евро, като 7 млрд. евро бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 1,5 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 772,9 млрд. евро (при 775,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 0,7 млрд. евро до 281 млрд. евро в резултат главно на корекции в края на тримесечието, както и на заплатени покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 29 юни 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,1 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 19,6 млрд. евро до 116,7 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 29 юни 2012 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 246,624 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,2590 за 1 евро

Японска йена ― 100,13 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,2056 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 433 779 −30 1 109
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 260 867 1 454 12 429
2.1 Вземания от МВФ 89 805 −41 3 354
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 061 1 495 9 075
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 51 856 444 2 479
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 455 −849 10
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 455 −849 10
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 260 858 20 332 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 180 378 13 125 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 079 725 8 178 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 706 −764 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 48 −207 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 186 363 −36 −33
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 322 1 090 −1 210
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 046 149 557
7.2 Други ценни книжа 321 276 941 −1 767
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 092 −470 −25
9 Други активи 258 637 −2 422 10 065
Общо активи 3 102 227 19 512 24 822
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 893 740 3 413 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 105 531 21 475 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 116 654 19 632 0
2.2 Депозитно улеснение 772 855 −2 408 0
2.3 Срочни депозити 210 500 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 522 4 250 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 714 −129 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 158 474 −2 881 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 146 330 −4 275 0
5.2 Други задължения 12 144 1 394 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 149 908 198 −9
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 291 129 218
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 552 303 463
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 552 303 463
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0 2 170
10 Други задължения 225 543 −2 996 11 584
11 Сметки за преоценка 409 840 0 10 395
12 Капитал и резерви 85 748 0 0
Общо пасиви 3 102 227 19 512 24 822

Данни за контакт за медиите