Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. spalio 16 d.

2009 m. spalio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. spalio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 177,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorio JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. spalio 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 10 mlrd. CHF 6,6 mlrd. CHF
2009 m. spalio 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 31,1 mlrd. USD 29,7 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 305,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 770,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 144,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 73,6 mlrd. eurų – iki 623,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. spalio 14 d., baigėsi 62,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 61,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 10,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės (1 mėn.) refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 7,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 68 mlrd. eurų (palyginti su 144,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. spalio 16 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 18,3 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 77,5 mlrd. eurų – iki 254 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 168 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 194 322 641
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 869 12
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 453 629
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 47 732 −1 204
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 007 −411
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 007 −411
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 691 350 −3 229
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 62 265 −355
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 628 967 −2 883
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 94 10
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 176 −1 794
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 324 173 1 293
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 18 299 946
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 874 347
8 Valdžios skola eurais 36 205 1
9 Kitas turtas 232 255 3 348
Visas turtas 1 801 388 −1 354
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 770 871 −1 392
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 321 978 662
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 253 982 77 458
2.2 Indėlių galimybė 67 995 −76 789
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 312 143
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 158 272 5 944
5.1 Valdžiai 144 357 5 931
5.2 Kiti įsipareigojimai 13 914 13
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 70 877 −7 997
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 959 −592
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 323 1 189
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 323 1 189
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 149 679 688
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 957 0
Visi įsipareigojimai 1 801 388 −1 354

Kontaktai žiniasklaidai