Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. oktobra 2009

20. oktober 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. oktobra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,2 milijarde EUR na 177,9 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. oktober 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 10 mrd CHF 6,6 mrd CHF
15. oktober 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 31,1 mrd USD 29,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 305,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 770,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 5,9 milijarde EUR na 144,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 73,6 milijarde EUR na 623,4 milijarde EUR. V sredo, 14. oktobra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 62,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 61,6 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,6 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 7,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (približno enako kot prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 68 milijard EUR (v primerjavi s 144,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 16. oktobra 2009, povečala za 0,9 milijarde EUR na 18,3 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 77,5 milijarde EUR na 254 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.168 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 194.322 641
2.1 Terjatve do MDS 62.869 12
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.453 629
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 47.732 −1.204
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.007 −411
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.007 −411
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 691.350 −3.229
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 62.265 −355
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 628.967 −2.883
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 94 10
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 24 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.176 −1.794
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 324.173 1.293
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 18.299 946
7.2 Drugi vrednostni papirji 305.874 347
8 Dolg širše države v EUR 36.205 1
9 Druga sredstva 232.255 3.348
Skupaj sredstva 1.801.388 −1.354
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 770.871 −1.392
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 321.978 662
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 253.982 77.458
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 67.995 −76.789
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 −7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 312 143
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 158.272 5.944
5.1 Širša država 144.357 5.931
5.2 Druge obveznosti 13.914 13
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 70.877 −7.997
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.959 −592
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.323 1.189
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.323 1.189
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 149.679 688
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.957 0
Skupaj obveznosti 1.801.388 −1.354

Stiki za medije