Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. říjnu 2009

20. října 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. října 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,2 mld. EUR na 177,9 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. října 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 10 mld. CHF 6,6 mld. CHF
15. října 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 31,1 mld. USD 29,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 305,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 770,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,9 mld. EUR na 144,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 73,6 mld. EUR na 623,4 mld. EUR. Ve středu 14. října 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 62,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,6 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 7,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (během předchozího týdne byl objem zhruba stejný), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 68 mld. EUR (oproti 144,8 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 16. října 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 18,3 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 77,5 mld. EUR na 254 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 168 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 194 322 641
2.1 Pohledávky za MMF 62 869 12
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 453 629
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 47 732 −1 204
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 007 −411
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 007 −411
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 691 350 −3 229
5.1 Hlavní refinanční operace 62 265 −355
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 628 967 −2 883
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 94 10
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 24 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 176 −1 794
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 324 173 1 293
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 18 299 946
7.2 Ostatní cenné papíry 305 874 347
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 205 1
9 Ostatní aktiva 232 255 3 348
Aktiva celkem 1 801 388 −1 354
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 770 871 −1 392
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 321 978 662
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 253 982 77 458
2.2 Vkladová facilita 67 995 −76 789
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 312 143
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 158 272 5 944
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 144 357 5 931
5.2 Ostatní závazky 13 914 13
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 70 877 −7 997
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 959 −592
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 323 1 189
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 323 1 189
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 149 679 688
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 957 0
Pasiva celkem 1 801 388 −1 354

Kontakty pro média