Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. oktober 2009

20. oktober 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. oktober 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,2 mia. euro til 177,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og den likviditetstilførende transaktion i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. oktober 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 10 mia. CHF 6,6 mia.
15. oktober 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 31,1 mia. USD 29,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 305,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 770,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 5,9 mia. euro til 144,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 73,6 mia. euro til 623,4 mia. euro. Onsdag den 14. oktober 2009 udløb en primær markedsoperation på 62,6 mia. euro, og en ny på 61,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 10,6 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 7,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 68 mia. euro (mod 144,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 18,3 mia. euro i ugen, der sluttede den 16. oktober 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 77,5 mia. euro til 254 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.168 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 194.322 641
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.869 12
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.453 629
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 47.732 −1.204
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.007 −411
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.007 −411
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 691.350 −3.229
5.1 Primære markedsoperationer 62.265 −355
5.2 Langfristede markedsoperationer 628.967 −2.883
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 94 10
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 24 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.176 −1.794
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 324.173 1.293
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 18.299 946
7.2 Andre værdipapirer 305.874 347
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.205 1
9 Andre aktiver 232.255 3.348
Aktiver i alt 1.801.388 −1.354
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 770.871 −1.392
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 321.978 662
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 253.982 77.458
2.2 Indlånsfacilitet 67.995 −76.789
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 −7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 312 143
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 158.272 5.944
5.1 Offentlig forvaltning og service 144.357 5.931
5.2 Andre forpligtelser 13.914 13
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 70.877 −7.997
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.959 −592
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.323 1.189
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.323 1.189
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 149.679 688
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.957 0
Passiver i alt 1.801.388 −1.354

Medie- og pressehenvendelser