Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 октомври 2009 г.

20 октомври 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 16 октомври  2009 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,2 млрд. евро до 177,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакцията по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 октомври 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 10 млрд. швейцарски франка 6,6 млрд. швейцарски франка
15 октомври 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 31,1 млрд. щатски долара 29,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 305,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 770,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 5,9 млрд. евро до 144,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 73,6 млрд. евро до 623,4 млрд. евро. На 14 октомври 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 62,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,6 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 7,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 68 млрд. евро (при 144,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 18,3 млрд. евро през седмицата, която приключва на 16 октомври 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 77,5 млрд. евро до 254 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 168 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 194 322 641
2.1 Вземания от МВФ 62 869 12
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 453 629
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 47 732 −1 204
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 007 −411
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 007 −411
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 691 350 −3 229
5.1 Основни операции по рефинансиране 62 265 −355
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 628 967 −2 883
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 94 10
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 176 −1 794
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 324 173 1 293
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 18 299 946
7.2 Други ценни книжа 305 874 347
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 205 1
9 Други активи 232 255 3 348
Общо активи 1 801 388 −1 354
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 770 871 −1 392
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 321 978 662
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 253 982 77 458
2.2 Депозитно улеснение 67 995 −76 789
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −7
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 312 143
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 158 272 5 944
5.1 Сектор „Държавно управление“ 144 357 5 931
5.2 Други задължения 13 914 13
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 70 877 −7 997
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 959 −592
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 323 1 189
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 323 1 189
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 149 679 688
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 957 0
Общо пасиви 1 801 388 −1 354

Данни за контакт за медиите