Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. októbru 2009

20. októbra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. októbra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,2 mld. EUR na 177,9 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. októbra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 10 mld. CHF 6,6 mld. CHF
15. októbra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 31,1 mld. USD 29,7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 305,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,4 mld. EUR na 770,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 5,9 mld. EUR na 144,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 73,6 mld. EUR na 623,4 mld. EUR. V stredu 14. októbra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 62,6 mld. EUR a bola vyrovnaná nová vo výške 61,6 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 10,6 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 7,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 68 mld. EUR (v porovnaní so 144,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 16. októbra 2009 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 18,3 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 77,5 mld. EUR na 254 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 168 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 194 322 641
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 869 12
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 453 629
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 47 732 −1 204
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 007 −411
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 007 −411
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 691 350 −3 229
5.1 Hlavné refinančné operácie 62 265 −355
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 628 967 −2 883
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 94 10
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 24 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 176 −1 794
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 324 173 1 293
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 18 299 946
7.2 Ostatné cenné papiere 305 874 347
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 205 1
9 Ostatné aktíva 232 255 3 348
Úhrn aktív 1 801 388 −1 354
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 770 871 −1 392
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 321 978 662
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 253 982 77 458
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 67 995 −76 789
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 −7
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 312 143
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 158 272 5 944
5.1 Verejná správa 144 357 5 931
5.2 Ostatné záväzky 13 914 13
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 70 877 −7 997
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 959 −592
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 323 1 189
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 323 1 189
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 149 679 688
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 957 0
Úhrn pasív 1 801 388 −1 354

Kontakt pre médiá