Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 października 2009 r.

20 października 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 października 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,2 mld euro do poziomu 177,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilającej w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14 października 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 10 mld CHF 6,6 mld CHF
15 października 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 31,1 mld USD 29,7 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 305,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 770,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 5,9 mld euro do poziomu 144,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 73,6 mld euro do poziomu 623,4 mld euro. W środę 14 października 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 62,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 61,6 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,6 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 68 mld euro (wobec 144,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 16 października 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 18,3 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 77,5 mld euro do poziomu 254 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.168 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 194.322 641
2.1 Należności od MFW 62.869 12
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 131.453 629
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 47.732 −1.204
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.007 −411
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.007 −411
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 691.350 −3.229
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 62.265 −355
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 628.967 −2.883
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 94 10
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.176 −1.794
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 324.173 1.293
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 18.299 946
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.874 347
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.205 1
9 Pozostałe aktywa 232.255 3.348
Aktywa razem 1.801.388 −1.354
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 770.871 −1.392
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 321.978 662
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 253.982 77.458
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 67.995 −76.789
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −7
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 312 143
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 158.272 5.944
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 144.357 5.931
5.2 Pozostałe zobowiązania 13.914 13
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 70.877 −7.997
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.959 −592
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.323 1.189
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.323 1.189
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 149.679 688
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.957 0
Pasywa razem 1.801.388 −1.354

Kontakt z mediami