Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 16. oktobrī

2009. gada 20. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 16. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.2 mljrd. euro (līdz 177.9 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 14. oktobris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 10 mljrd. Šveices franku 6.6 mljrd. Šveices franku
2009. gada 15. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 31.1 mljrd. ASV dolāru 29.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošus darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 305.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 770.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 5.9 mljrd. euro (līdz 144.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 73.6 mljrd. euro (līdz 623.4 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 14. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 62.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 61.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 7.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 68 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 144.8 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 16. oktobrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 18.3 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 77.5 mljrd. euro (līdz 254 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,168 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 194,322 641
2.1 SVF debitoru parādi 62,869 12
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,453 629
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 47,732 −1,204
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,007 −411
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,007 −411
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 691,350 −3,229
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 62,265 −355
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 628,967 −2,883
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 94 10
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 24 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,176 −1,794
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 324,173 1,293
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 18,299 946
7.2 Pārējie vērtspapīri 305,874 347
8 Valdības parāds euro 36,205 1
9 Pārējie aktīvi 232,255 3,348
Kopā aktīvi 1,801,388 −1,354
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 770,871 −1,392
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 321,978 662
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 253,982 77,458
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 67,995 −76,789
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 312 143
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 158,272 5,944
5.1 Saistības pret valdību 144,357 5,931
5.2 Pārējās saistības 13,914 13
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 70,877 −7,997
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,959 −592
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,323 1,189
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,323 1,189
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 149,679 688
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,957 0
Kopā pasīvi 1,801,388 −1,354

Kontaktinformācija presei