De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 oktober 2009

20 oktober 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 oktober 2009 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,2 miljard naar EUR 177,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 oktober 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 10 miljard CHF 6,6 miljard
15 oktober 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 31,1 miljard USD 29,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 305,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 770,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 5,9 miljard naar EUR 144,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 73,6 miljard naar EUR 623,4 miljard. Op woensdag 14 oktober 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 62,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 61,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,6 miljard, met een looptijd van één maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 7,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 68 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 144,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 16 oktober 2009 met EUR 0,9 miljard naar EUR 18,3 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 77,5 miljard naar EUR 254 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.168 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 194.322 641
2.1 Vorderingen op het IMF 62.869 12
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.453 629
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 47.732 −1.204
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.007 −411
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.007 −411
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 691.350 −3.229
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 62.265 −355
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 628.967 −2.883
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 94 10
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 24 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.176 −1.794
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 324.173 1.293
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 18.299 946
7.2 Overige waardepapieren 305.874 347
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.205 1
9 Overige activa 232.255 3.348
Totaal activa 1.801.388 −1.354
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 770.871 −1.392
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 321.978 662
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 253.982 77.458
2.2 Depositofaciliteit 67.995 −76.789
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 −7
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 312 143
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 158.272 5.944
5.1 Overheid 144.357 5.931
5.2 Overige verplichtingen 13.914 13
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 70.877 −7.997
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.959 −592
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.323 1.189
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.323 1.189
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 149.679 688
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.957 0
Totaal passiva 1.801.388 −1.354

Contactpersonen voor de media