Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 oktober 2009

20 oktober 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 oktober 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,2 miljarder EUR till 177,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 oktober 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 10 miljarder CHF 6,6 miljarder CHF
15 oktober 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 31,1 miljarder USD 29,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 305,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 770,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 5,9 miljarder EUR till 144,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 73,6 miljarder EUR till 623,4 miljarder EUR. Onsdagen den 14 oktober 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 62,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 61,6 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,6 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 7,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 68 miljarder EUR (jämfört med 144,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 18,3 miljard EUR för den vecka som slutade den 16 oktober 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 77,5 miljarder EUR till 254 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.168 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 194.322 641
2.1 Fordringar på IMF 62.869 12
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.453 629
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 47.732 −1.204
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.007 −411
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.007 −411
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 691.350 −3.229
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 62.265 −355
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 628.967 −2.883
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 94 10
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 24 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.176 −1.794
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 324.173 1.293
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 18.299 946
7.2 Andra värdepapper 305.874 347
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.205 1
9 Övriga tillgångar 232.255 3.348
Summa tillgångar 1.801.388 −1.354
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 770.871 −1.392
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 321.978 662
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 253.982 77.458
2.2 Inlåningsfacilitet 67.995 −76.789
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 312 143
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 158.272 5.944
5.1 Offentliga sektorn 144.357 5.931
5.2 Övriga skulder 13.914 13
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 70.877 −7.997
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.959 −592
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.323 1.189
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.323 1.189
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 149.679 688
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.957 0
Summa skulder 1.801.388 −1.354

Kontakt för media