Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. september 2008

23. september 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. september 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 55 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 27,9 mia. euro til 194,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Fredag den 19. september 2008 afvikledes en dag-til-dag likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 40 mia. dollar. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,3 mia. euro til 110,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 681,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14 mia. euro til 46,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 28 mia. euro til 448,5 mia. euro. Onsdag den 17. september 2008 udløb en primær markedsoperation på 176,5 mia. euro, og en ny på 150 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,3 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 1,8 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,4 mia. euro til 213,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 208.125 −55
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 131.150 −3.581
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.163 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 121.987 −3.582
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 85.500 29.948
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.078 578
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.078 578
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.269 −26.232
5.1 Primære markedsoperationer 150.001 −26.500
5.2 Langfristede markedsoperationer 299.005 −993
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.260 1.260
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.475 2.837
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 110.310 300
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.474 17
9 Andre aktiver 378.204 −953
Aktiver i alt 1.460.585 2.859
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 681.310 −1.367
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 215.097 −14.673
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.293 −16.416
2.2 Indlånsfacilitet 1.801 1.746
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 142 1
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 54.424 −13.026
5.1 Offentlig forvaltning og service 46.433 −14.036
5.2 Andre forpligtelser 7.991 1.010
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 108.386 30.052
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.528 491
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.261 −1.976
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.261 −1.976
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0
10 Andre forpligtelser 155.271 3.353
11 Revalueringskonti 152.364 0
12 Kapital og reserver 71.682 4
Passiver i alt 1.460.585 2.859

Medie- og pressehenvendelser