Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 19. septembrī

2008. gada 23. septembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 19. septembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 55 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 27.9 mljrd. euro (līdz 194.7 mljrd. euro). Piektdien, 2008. gada 19. septembrī tika noslēgta likviditāti palielinoša operācija ASV dolāros uz nakti 40 mljrd. ASV dolāru apmērā. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 110.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 681.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14 mljrd. euro (līdz 46.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 28 mljrd. euro (līdz 448.5 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 17. septembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 176.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 150 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.4 mljrd. euro (līdz 213.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 208,125 −55
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 131,150 −3,581
2.1 SVF debitoru parādi 9,163 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 121,987 −3,582
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 85,500 29,948
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,078 578
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,078 578
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,269 −26,232
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 150,001 −26,500
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 299,005 −993
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,260 1,260
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 43,475 2,837
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 110,310 300
8 Valdības parāds euro 37,474 17
9 Pārējie aktīvi 378,204 −953
Kopā aktīvi 1,460,585 2,859
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 681,310 −1,367
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 215,097 −14,673
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213,293 −16,416
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 1,801 1,746
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 142 1
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 54,424 −13,026
5.1 Saistības pret valdību 46,433 −14,036
5.2 Pārējās saistības 7,991 1,010
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 108,386 30,052
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,528 491
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,261 −1,976
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,261 −1,976
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0
10 Pārējās saistības 155,271 3,353
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0
12 Kapitāls un rezerves 71,682 4
Kopā pasīvi 1,460,585 2,859

Kontaktinformācija presei