Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 19. září 2008

23. září 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 19. září 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 55 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 27,9 mld. EUR na 194,7 mld. EUR. V pátek 19. září 2008 byla vypořádána jednodenní operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 40 mld. USD. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 110,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 681,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 14 mld. EUR na 46,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 28 mld. EUR na 448,5 mld. EUR. Ve středu 17. září 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 176,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 150 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,3 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 1,8 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,4 mld. EUR na 213,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 125 −55
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 131 150 −3 581
2.1 Pohledávky za MMF 9 163 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 121 987 −3 582
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 85 500 29 948
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 078 578
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 078 578
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 269 −26 232
5.1 Hlavní refinanční operace 150 001 −26 500
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 299 005 −993
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 260 1 260
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 475 2 837
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 110 310 300
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 474 17
9 Ostatní aktiva 378 204 −953
Aktiva celkem 1 460 585 2 859
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 681 310 −1 367
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 215 097 −14 673
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 213 293 −16 416
2.2 Vkladová facilita 1 801 1 746
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 142 1
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 54 424 −13 026
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 46 433 −14 036
5.2 Ostatní závazky 7 991 1 010
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 108 386 30 052
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 528 491
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 261 −1 976
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 261 −1 976
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 155 271 3 353
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 682 4
Pasiva celkem 1 460 585 2 859

Kontakty pro média