Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 września 2008 r.

23 września 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 19 września 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 55 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7,- 8 i 9) wzrosła o 27,9 mld euro do poziomu 194,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W piątek 19 września 2008 r. nastąpiło rozliczenie zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich operacji overnight w wysokości 40 mld USD. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 110,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 681,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14 mld euro do poziomu 46,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 28 mld euro do poziomu 448,5 mld euro. W środę 17 września 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 176,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 150 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 1,8 mld euro (w porównaniu z 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,4 mld euro do poziomu 213,3 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 208.125 −55
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 131.150 −3.581
2.1 Należności od MFW 9.163 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 121.987 −3.582
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 85.500 29.948
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.078 578
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.078 578
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.269 −26.232
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 150.001 −26.500
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 299.005 −993
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1.260 1.260
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.475 2.837
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 110.310 300
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.474 17
9 Pozostałe aktywa 378.204 −953
Aktywa razem 1.460.585 2.859
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 681.310 −1.367
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 215.097 −14.673
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.293 −16.416
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 1.801 1.746
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 142 1
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 54.424 −13.026
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 46.433 −14.036
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.991 1.010
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 108.386 30.052
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.528 491
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 15.261 −1.976
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.261 −1.976
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0
10 Pozostałe zobowiązania 155.271 3.353
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.682 4
Pasywa razem 1.460.585 2.859

Kontakt z mediami