Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 19ης Σεπτεμβρίου 2008

23 Σεπτεμβρίου 2008

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 55 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 27,9 δισεκ. ευρώ σε 194,7 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2008 διακανονίστηκε μια πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, ύψους 40 δισεκ. δολαρίων, διάρκειας 1 ημέρας. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) μεταξύ της ΕΚΤ και της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 110,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ σε 681,3 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 14 δισεκ. ευρώ σε 46,4 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 28 δισεκ. ευρώ σε 448,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2008 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 176,5 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 150 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1,3 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 1,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 16,4 δισεκ. ευρώ σε 213,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 208.125 −55
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 131.150 −3.581
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 9.163 1
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 121.987 −3.582
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 85.500 29.948
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.078 578
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.078 578
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 450.269 −26.232
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 150.001 −26.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 299.005 −993
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.260 1.260
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 43.475 2.837
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 110.310 300
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 37.474 17
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 378.204 −953
Σύνολο ενεργητικού 1.460.585 2.859
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 681.310 −1.367
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 215.097 −14.673
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 213.293 −16.416
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 1.801 1.746
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 −3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 142 1
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 54.424 −13.026
5.1 Γενική κυβέρνηση 46.433 −14.036
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.991 1.010
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 108.386 30.052
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.528 491
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.261 −1.976
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.261 −1.976
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.120 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 155.271 3.353
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 152.364 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.682 4
Σύνολο παθητικού 1.460.585 2.859

Εκπρόσωποι Τύπου