Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 19 september 2008

23 september 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 19 september 2008 motsvarade minskningen på 55 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 27,9 miljarder EUR till 194,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Fredagen den 19 september 2008 förföll en likvidiserande dagslånetransaktion i US-dollar på 40 miljarder USD. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 110,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 681,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14 miljarder EUR till 46,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 28 miljarder EUR till 448,5 miljarder EUR. Onsdagen den 17 september 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 176,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 150 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,3 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 1,8 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,4 miljarder EUR till 213,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 208.125 −55
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 131.150 −3.581
2.1 Fordringar på IMF 9.163 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 121.987 −3.582
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 85.500 29.948
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.078 578
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.078 578
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 450.269 −26.232
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 150.001 −26.500
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 299.005 −993
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.260 1.260
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.475 2.837
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 110.310 300
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.474 17
9 Övriga tillgångar 378.204 −953
Summa tillgångar 1.460.585 2.859
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 681.310 −1.367
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 215.097 −14.673
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.293 −16.416
2.2 Inlåningsfacilitet 1.801 1.746
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 142 1
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 54.424 −13.026
5.1 Offentliga sektorn 46.433 −14.036
5.2 Övriga skulder 7.991 1.010
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 108.386 30.052
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.528 491
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.261 −1.976
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.261 −1.976
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0
10 Övriga skulder 155.271 3.353
11 Värderegleringskonton 152.364 0
12 Eget kapital 71.682 4
Summa skulder 1.460.585 2.859

Kontakt för media